Polityka Prywatności

Informacja dla Klientów:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO), respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Pragniemy podkreślić, że Voyager Group s.c. Z. Grabski, B. Nawrocka szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisu internetowego https://www.stacjakontrolipoznan.pl zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorami Danych Osobowych jest Voyager Group s.c. Z. Grabski, B. Nawrocka z siedzibą przy ul. św. Michała 20, 61-023 Poznań.

Wszelkie zapytania w sprawie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: iod@voyagergroup.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. złożenia oferty, przygotowania wyceny, zawarcia i wykonywania umów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO b.
 2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. zapewnienia dostępu do żądanej usługi, a także w celu umożliwienia przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości jej realizacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na postawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
 4. monitorowania statystyk przy użyciu m.in. IP komputera, danych demograficznych.
  Dodatkowe dane pozyskujemy przez narzędzie Google Analytics zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites.
 5. archiwizacji oraz dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. tj. na postawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych

III. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem następujących terminów:

 1. w przypadkach określonych w lit. a), c) i e) – do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. w przypadku określonym w lit b) – przez okres 5 lat;
 3. w przypadkach określonych w lit. d) – do czasu odwołania udzielonej zgody.

IV. Cookies

Wejście na strony internetowe Serwisu powoduje wyświetlenie się komunikatu z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy pomocy narzędzi cookies. W przypadku braku jej udzielenia, wyłączone zostaną cookies odpowiedzialne za zbieranie danych w celach statycznych i marketingowych (odpowiednio lit. a i b poniżej).

Zmiana decyzji odnośnie do korzystania z plików cookies jest możliwa poprzez ich wyłączenie za pośrednictwem strony: https://www.stacjakontrolipoznan.pl. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych w danym celu od momentu dezaktywacji danego pliku cookies.

Pliki cookies przetwarzają dane osobowe w celu:

 • zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA); cookies wygasają po 2 latach, natomiast dane na poziomie użytkownika zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics po 50 miesiącach;
 • od czasu do czasu dla optymalizacji serwisu;
 • do śledzenia anonimowych danych o ruchu na stronie za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

V. Profilowanie

Administratorzy Danych Osobowych nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VI. Skutki ewentualnego braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana, a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej usługi.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą usługą i działaniami marketingowymi, jak również usługodawców świadczących usługi na rzecz Administratorów Danych Osobowych w tym: księgowych, dostawców usług hostingowych oraz usług pocztowych i kurierskich;
 • przez osoby trzecie w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji;

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.